Čo znamená sila magnetu v kg?

V našom eshope s magnetmi uvádzame pri každom magnete jeho odtrhovú silu v kilogramoch. Aby ste vedeli vybrať správny magnet pre váš účel, je dôležité rozumieť, čo toto číslo znamená.

Odtrhová sila je sila potrebná na odtrhnutie magnetu od hrubého oceľového povrchu pri nasledujúcich podmienkach:

  • Magnet je ťahaný kolmo na povrch.
  • Magnet sa dotýka povrchu celou plochou.
  • Povrch je hrubý aspoň ako polovica hrúbky magnetu.
  • Podložka je z čistej ocele.

Vo väčšine prípadov tieto podmienky nie sú dosiahnuté a preto je sila magnetu nižšia. V tomto článku nájdete zoznam faktorov, ktoré môžu znížiť silu magnetu.

Ako meriame odtrhovú silu

Magnet umiestnime na hrubú oceľovú podložku, pripevníme k nemu silomer a zvyšujeme ťažnú silu, až kým sa magnet od podložky neodtrhne. Sila, pri ktorej sa magnet odtrhne, je jeho odtrhová sila. Silu prepočítame z Newtonov na kilogramy pomocou vzťahu 1 kg = 9.8 N.

Odtrhová sila v kilogramoch je zároveň aj maximálna hmotnosť, ktorú magnet pri ideálnych podmienkach unesie:

sila magnetu je rovnaká pri ťahaní
  zospodu aj zvrchu

Čo môže znížiť silu magnetu?

Medzi magnetom a kovovým povrchom je medzera

Ak je medzi kovovým povrchom a magnetom vzduchová medzera alebo vrstva nemagnetického materiálu (napríklad náter farby, plastu alebo gumy), magnetická sila sa znižuje. Čím väčšia je vzdialenosť magnetu od kovového povrchu, tým slabšie sa priťahujú. Sila klesá veľmi prudko:

graf- vzťah mediz vzdialenosťou a odtrhovou silou

Na grafe je znázornená sila neodýmového magnetu v tvare valca s priemerom 20 mm a výškou 10 mm. Už pri medzere 2 mm klesne sila magnetu na polovicu. Pri vzdialenosti 10 mm stratí magnet viac ako 90% svojej sily.

Na konkrétnom materiáli medzi magnetom a kovovým povrchom nezáleží. Môže to byť drevo, plast, farba, sklo, vzduch alebo iný nemagnetický materiál. Magnetická sila záleží iba od vzdialenosti magnetu od kovového povrchu.

Magnet nie je ťahaný kolmo na povrch

keď magnet nie je ťahaný kolmo na povrch

Na druhom obrázku magnet nie je ťahaný kolmo na povrch, ale bočne. Na zošuchnutie magnetu je väčšinou potrebná menšia sila ako na jeho odtrhnutie od povrchu. Ako ľahko sa magnet zošuchne do boku záleží nielen na sile magnetu, ale aj trení medzi magnetom a povrchom. Čím väčšie trenie, tým väčšiu hmotnosť dokáže magnet uniesť bez toho, aby sa zošuchol. Silu potrebnú na zošuchnutie magnetu, vypočítate ako:

Sila potrebná na zošuchnutie = (odtrhová sila) x (koeficient trenia)

Ak je povrch hladký (napríklad farba na chladničke), koeficient trenia býva približne 20%. To znamená, že na zošuchnutie magnetu z chladničky stačí 5-krát menšia sila ako na jeho odtrhnutie!

Existujú však aj materiály (napríklad guma), ktoré majú koeficient trenia väčší ako 1. Takéto magnety je ľahšie odtrhnúť ako posunúť po povrchu. Ak potrebujete maximalizovať trenie medzi magnetom a povrchom, odporúčame použiť pogumované magnety.

Magnet sa nedotýka povrchu celou plochou

sila magnetu je väčšia na plochom
  povrchu ako na oblom povrchu

Ak je kovový povrch nerovnomerný a magnet sa ho nedotýka celou plochou, magnetická sila sa znižuje podobne ako pri vzduchovej medzere.

Povrch nie je dostatočne hrubý

magnet má väčšiu silu na hrubšej kovovej
  podložke

Aby bola dosiahnutá maximálna sila, magnet musí byť umiestnený na dostatočne hrubom kovovom povrchu. Ak má povrch menšiu hrúbku, sila sa znižuje. Táto strata sily však začne byť výrazná až pri tenkých podložkách. Napríklad magnet valec 20×10 mm dosahuje maximálnu silu na plechu s hrúbkou 5 mm alebo viac. Ak znížime hrúbku plechu na 1 mm, sila magnetu klesne na polovicu. Pri hrúbke plechu 0,5 mm klesne sila magnetu na štvrtinu.

Povrch nie je z čistej ocele

Odtrhová sila uvedená pri našich magnetoch bola nameraná na vyleštenom oceľovom povrchu. Ak je váš povrch z iného magnetického materiálu (napríklad zliatina železa s iným kovom) alebo je materiál zhrdzavený, sila môže byť nižšia. Ak takmer celú hmotnosť priťahovaného predmetu tvorí železo, nikel alebo kobalt, uvádzaná odtrhová sila by mala približne sedieť.

Aký silný magnet potrebujem?

Faktory znižujúce silu popísané vyššie sa väčšinou sčítajú. Ak napríklad umiestnite magnet na chladničku, musíte počítať, že medzi magnetom a kovovým povrchom bude náter farby (pokles sily na polovicu), magnet sa bude šúchať po povrchu (pokles sily na 20%) a hrúbka kovového plechu nebude dostatočná (pokles sily na polovicu). Pri kombinácii týchto troch faktorov sa sila zníži na 5-10% pôvodnej sily.

Keďže sila veľmi záleží na presných podmienkach, našim zákazníkom odporúčame:

  1. Objednať si vzorky viacerých magnetov a v praxi ich odskúšať.
  2. Počítať s rezervou a pre istotu použiť silnejší magnet.
  3. Snažiť sa minimalizovať vyššie popísané faktory (šúchanie magnetu, vzduchová medzera, nerovnosť povrchu, príliš tenký povrch, nedostatočne magnetický materiál).

Tiež nám môžete zavolať na 0940 640 600 alebo napísať na obchod@silnemagnety.sk. Radi vám poradíme s výberom.

Podobné články